Udruga Transakcijske Analize

TwitterFacebookGoogle

EDUKACIJE

Edukacijska TA

U IZRADI

TA kvalifikacije

11.12.2013.

Ovdje se nalazi redoslijed kvalifikacija i nazivi koje smijete koristiti u raznim fazama TA edukacije. Navedene TA kvalifikacije moguće je ostvariti u svakom od četiri područja edukacije, te vrijede samo za to područje.

 

STUDENT TRANSAKCIJSKE ANALIZE

Student transakcijske analize postaje se upisom u edukaciju transakcijske analize iz određenog područja. Studenti transakcijske analize imaju pravo učlaniti se u UTAu i EATAu. Članstvo u ovim organizacijama nužno je za dobivanje statusa praktičara transakcijske analize i za izlazak na ispit za CTA.

Student može primjenjivati transakcijsku analizu u svom radu uz obaveznu superviziju kod PTST-a ili TSTA-a te se u tom razdoblju može koristiti nazivima: student transakcijske analize u superviziji ili edukant transakcijske analize iz područja

SPECIJALIZANT TRANSAKCIJSKE ANALIZE (prethodno PRAKTIČAR)

Ovu kvalifikaciju potvrđuje UTA i priznata je samo unutar Hrvatske.
Praktičar transakcijske analize primjenjuje transakcijsku analizu uz redovite supervizije.


Za dobivanje ove kvalifikacije potrebno je:
-članstvo u UTA-i i EATA-i
-2 godine ili 200 sati napredne edukacije
-minimalno 5 mjeseci kontinuiranog rada
-20 sati supervizije od čega minimalno 15 kod glavnog supervizora
Ovaj certifikat obnavlja se svake tri godine za što je potrebno tijekom te tri godine skupiti:
-15 sati supervizije iz područja iz kojeg osoba produžuje certifikat
-15 sati napredne edukacije iz bilo kojeg područja transakcijske analize

Od 2014. g. naziv praktičar transakcijske analize  izmijenili smo u specijalizant transakcijske analize radi jasnoće u predstavljanju.

 

CTA-CERTIFICIRANI TRANSAKCIJSKI ANALITIČAR


Ovu kvalifikaciju potvrđuje EATA nakon položenog ispita i priznata je u  cijelom svijetu. CTA samostalno primjenjuje transakcijsku analizu u svom radu. CTA ispit polaže se iz svakog područja TA posebno.

Da bi se pristupilo ispitu za CTA potrebno je imati:

-750 sati rada s klijentima (od toga bar 500 primjenjujući transakcijsku analizu)
-minimalno 600 sati profesionalnog treninga (od toga bar 300 iz transakcijske analize)- u profesionalni trening spada bilo koja edukacija, kongres, radionice i sl. iz profesionalnog područja

 

-minimalno 150 sati supervizije (od toga bar 75 od PTSTA ili TSTA, a bar 40 od toga od glavnog supervizora)
-minimalno 500 sati dodatnog profesionalnog razvoja ( od toga bar 50 sati vlastite psihoterapije, a ostalo bilo kakav rad na sebi, dodatne edukacije, sati angažmana u nacionalnoj ili evropskoj asocijaciji, organizacija događanja iz TA, prisustvovanje kongresima, radionicama, predavanjima, prisustvovanje bookclub radionicama i dr).

Pismeni dio ispita treba sadržavati maksimalno 24000 riječi i u njemu prikazujete svoj profesionalni portret, vaš trening i profesionalni razvoj, studiju slučaja i odgovore na pitanja iz teorije i literature. U usmenom dijelu trebate predstaviti tri svoja klijenta (2 individualna i 1 grupnu ili 2 grupne i jedan individualni). Nužno je imati snimke (audio ili video) i transkript sa prijevodom na engleski. Usmeni dio ispita možete odraditi na engleskom jeziku ili na materinjem jeziku sa prevoditeljem na engleski.

 

Informacije o ispitu biti će sistematizirane u novom handbooku koji će izaći u siječnju 2014. i biti objavljen na stranicama EATAe!

 

PTSTA- UČITELJ I SUPERVIZOR STUDENATA TRANSAKCIJSKE ANALIZE

Godinu dana nakon položenog CTA-a moguće je pristupiti radionici za buduće učitelje (TEW) na kojoj svaki kandidat dobiva feedback, preporuke i zahtjeve koje treba udovoljiti da bi postao PTSTA.  Kao PTSTA imate pravo biti učitelj studentima 101 i 202, te im biti supervizor, ali uz vlastitu superviziju kod TSTA učitelja. PTSTA se priprema za ispit za TSTA te sklapa ugovor u kojem roku će položiti taj ispit. 

 

TSTA- UČITELJ I SUPERVIZOR STUDENATA I UČITELJA TRANSAKCIJSKE ANALIZE

Nekoliko godina nakon što je osoba postala PTSTA, pristupa ispitu za TSTA koji se sastoji od ispitivanja predavačkog rada, držanja supervizija, te ispitivanje TA teorije, organizacije i etike. Nakon položenog ispita TSTA može biti učitelj i supervizor transakcijskim analitičarima na svim razinama u određenom TA području.

 

Stranica 2 od 2

Pretraga