Udruga Transakcijske Analize

TwitterFacebookGoogle

Statut udruge

 

Na temelju članka 11. stavak 2. i članka 37. stavak 1. Zakona o Udrugama („NN“ br. 70/97), Skupština Udruge transakcijske analize, održana 15. studenog 1997. godine, donijela je ovaj statut.

 

 

 

 

STATUT

UDRUGE TRANSKCIJSKE ANALIZE

 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se:

- naziv, sjedište i znak udruge transakcijske analize (u daljnjem tekstu: Udruga),

- područje na kojem djeluje,

- predstavljanje i zastupanje,

- ciljevi i djelatnost,

- ostvarivanje javnosti rada,

- članstvo i članarina,

- prava, obveze i stegovna odgovornost članova,

- unutarnje ustrojstvo,

- tijela, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata te odgovornosti članova,

- imovina i raspolaganje imovinom,

- način stjecanja imovine,

- prestanak te postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge.

 

Članak 2.

Udruga u smislu odredbi Zakona o udrugama ustrojena je na načelu dobrovoljnosti pristupa građana, sa programom djelatnosti usmjerenih ka proučavanju, razvijanju i primjeni naučne teorije o ljudskom komuniciranju, razvoju i funkcioniranju ličnosti, o međuljudskim odnosima, razvoju i obrascima zdravog i neprilagođenog ponašanja u pojedinaca, parova, obitelji i grupa.

Članak 3.

Naziv pod kojim Udruga djeluje je: Udruga transakcijske analize.

Udruga se u svom radu koristi skraćenicom koja glasi: UTA.

 

Članak 4.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese Udruge donosi Predsjednik Udruge.

 

II ZNAK UDRUGE

 

Članak 5.

Udruga ima svoj znak.

Znak se sastoji od tri okomito postavljena kruga koja se dodiruju, a simbolizira obitelj.

 

III PEČAT UDRUGE

 

Članak 6.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 3 cm, na kojem je upisan tekst: „Udruga transakcijske analize“, a u sredini pečata je znak Udruge.

Pravo korištenja pečata udruge ima Predsjednik Udruge i osobe koje on pismeno ovlasti.

 

IV PEDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

 

Članak 7.

Udruga ima svojstvo pravne osobe.

 

 

Članak 8.

U pravnom prometu s trećim osobama Udrugu predstavlja i zastupa Predsjednik Udruge.

 

V CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

 

Članak 9.

Djelatnost Udruge je:

- poticanje razvitka transakcijske analize kao znanosti o komunikaciji i njezine odgovarajuće primjene u praksi,

- ustrojavanje i poticanje stalnog usavršavanja kroz stručne seminare i druge oblike edukacije stručnjaka raznih zanimanja koji mogu u svom radu primjenjivati znanja, tehnike i metode transakcijske analize, u cilju primarne prevencije, unapređenja mentalnog zdravlja građana, rasta i razvoja pojedinaca, parova, obitelji i organizacija,

- pružanje pomoći, kroz psihoterapeutski i savjetodavni rad članovima Udruge i njihovim obiteljima,

- davanje informacija, uputa i savjeta, te ustrojavanje i provođenje radionica u cilju unapređivanja komunikacije i osobnog funkcioniranja,

- suradnja sa znanstvenim, stručnim i drugim institucijama, udrugama i tijelima u republici Hrvatskoj i inozemstvu,

- zastupanje profesionalnih interesa verificiranih transakcijskih analitičara koji to postaju nakon specijalističke izobrazbe unutar Udruge i svjetske organizacije transakcijske analize,

- skrb o poštivanju profesionalnih i etičkih načela transakcijske analitičara,

- poticanje i pomoć u objavljivanju znanstvenih i stručnih publikacija i radova.

 

Članak 10.

Glavni ciljevi Udruge su proučavanje, razvijanje o primjena teorije Transakcijske analize u međuljudskim odnosima, komunikaciji, razvoju i obrascima zdravog i neprilagođenog ponašanja kod pojedinaca, parova, obitelji i grupa.

 

 

 

 

Članak 11.

Rad Udruge je javan.

Javnost se osigurava otvorenošću skupova, sjednica tijela Udruge te pravovremenim i istinitim izvješćivanjem članstva i ukupne javnosti. 

 

VI ČLANSTVO UDRUGE

 

Članak 12.

Članom Udruge može postati saka punoljetna osoba koja prihvaća statut Udruge.

 

Članak 13.

Svi članovi dužni su sudjelovati u radu Udruge te pomagati i na drugi način promicati načela i ciljeve utvrđene ovim statutom.

 

Članak 14.

Svi članovi Udruge dužni su plaćati godišnju članarinu u visini koju odredi Skupština Udruge.

 

Članak 15.

Član Udruge koji ne plaća članarinu, te svojim djelovanjem postupa suprotno statutu može, odlukom Skupštine Udruge, biti isključen iz članstva.

U slučaju donošenja odluke o isključenju iz članstva, član protiv kojega je takva mjera donesena može podnijeti žalbu, u pismenom obliku, Skupštini Udruge u roku od 15 dana d dana donošenja odluke o isključenju.

Skupština je dužna razmotriti žalbu u roku od 30 dana od dana primitka.

 

 

 

 

 

VII TIJELA UDRUGE

 

Članak 16.

Tijela Udruge su:

1)      Skupština Udruge

2)      Predsjednik i dopredsjednik Udruge

3)      Tajnik Udruge

 

1)      SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 17.

Skupština Udruge najviši je oblik upravljanja Udrugom.

Skupštinu čine svi članovi Udruge s jednakim pravom glasa.

Skupština može odlučivati ako je prisutno više od polovice ukupnog broja članova Udruge.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova Udruge.

 

Članak 18.

Skupština Udruge obavlja slijedeće poslove:

- donosi Statut i izmjene i dopune Statuta Udruge,

- donosi plan i program rada Udruge,

- bira predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge,

- donosi financijski plan Udruge,

- odlučuje o pristupanju u srodne domaće i međunarodne udruge,

- prihvaća godišnja izvješća o radu Udruge i konačni obračun Udruge,

- odlučuje o prestanku rada Udruge.

 

Članak 19.

Skupštinu Udruge saziva i rukovodi Predsjednik Udruge. Skupština se saziva najmanje jednom godišnje, pismenim pozivom članovima UTA-e najmanje sedam dana prije održavanja Skupštine.

U odsutnosti Predsjednika Udruge Skupštinu saziva i njom rukovodi Dopredsjednik Udruge.

2)      PREDSJEDNIK, DOPREDSJEDNIK I TAJNIK UDRUGE

Članak 20.

Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu.

U odsutnosti Predsjednika Udrugu predstavlja i zastupa Dopredsjednik.

Predsjednik je ovlašten izdavati upute i naloge o radu tijela Udruge.

 

Članak 21.

Tajnik Udruge obavlja operativne i administrativno-tehničke poslove u Udruzi.

 

Članak 22.

Mandat Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika je dvije (2) godine s time da mogu biti ponovno birani.

 

Članak 23.

Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik Udruge mogu biti opozvani prije isteka mandata, ako postupaju suprotno Statutu i ako to traži najmanje 10% članova Udruge.

Odluku o opozivu donosi Skupština.

 

VII IMOVINA UDRUGE

 

Članak 24.

Imovinu Udruge čine:

- novčana sredstva,

- pokretnine i druga imovinska prava.

Novčana sredstva Udruga ostvaruje putem:

- članarine,

- donacija,

- obavljanja njenih dopuštenih djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

Ukoliko Udruga ostvari dobit obavljanjem djelatnosti, koristit će ju za obavljanje i unapređenje djelatnosti utvrđenih ovim Statutom.

Odluku o korištenju imovine udruge donosi Predsjednik Udruge.

 

Članak 25.

U slučaju prestanka Udruge imovina pripada članovima Udruge.

 

IX ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 26.

Ovaj Statut donosi Skupština Udruge.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način za njegovo donošenje.

 

Članak 27.

Zahtjev za izmjenu i dopunu Statuta može podnijeti 1/10 članova Udruge pismenim putem predsjedniku Udruge koji je dužan u roku od 30 dana sazvati sjednicu Skupštine Udruge.

 

Članak 28.

Ovaj statut stupa na snagu danom upisa u registar udruga pri Ministarstvu uprave Republike Hrvatske.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretraga