ETIČKI KODEKS

UDRUGA TRANSAKCIJSKE ANALIZE (UTA) preuzela je etički kodeks Europske udruge za transakcijsku analizu (EATA) kao krovne udruge europskih nacionalnih udruga transakcijske analize.

Etički kodeks UTA-e pruža smjernice za etični rad stručnjacima koji rade u psihoterapijskom, savjetodavnom, organizacijskom i obrazovnom području primjene transakcijske analize.

Etički kodeks služi za informiranje javnost o etičkim pravilima ponašanja članova/ica udruge. Usredotočuje se na kriterije profesionalnog etičnog ponašanja. TA vrijednosti i povezani etički principi osnova su za izgradnju etičnog ponašanja i prepoznavanje neetičnog ponašanja.

Etički kodeks je obvezujući temeljni dokument za sve članove/ice UTA-e. O njegovom donošenju i promijeni odlučuje se na Skupštini udruge.

Etički kodeks čine tri dijela: prvi dio predstavlja uvod koji definira etiku i opisuje glavne razloge stvaranja Kodeksa, drugi dio definira njegove temeljne vrijednosti i etička načela, a treći dio se odnosi na primjenu tih vrijednosti i načela u radu.

1. Opći etički okvir
1.1. Definicije etike
1.2. Osnovne pretpostavke
1.3. Pristup Etičkom kodeksu
1.4. Glavni ciljevi
1.5. Obveze
1.5.1. Obveze UTA-e prema EATA-i
1.5.2. Obveze članova UTA-e

2. Osnovni Etički kodeks
2.1. Temeljne vrijednosti
2.2. Temeljni etički principi

3. Od Kodeksa do prakse
3.1. Uvod
3.2. Sustav za etičku procjenu
3.3 Zaključak

 

1. Opći etički okvir

1.1. Definicije etike

Etika[1] je u najširem smislu filozofska disciplina koja proučava čovjekova djela koja uključuju i moralnu namjeru i ljudsku volju. Etika[2] pretpostavlja sposobnost odabira vlastitog postupka. To uključuje mogućnost izbora prema vlastitim kriterijima (subjektivna etika) i uzimajući u obzir perspektivu drugih (intersubjektivna etika).

Deontologija (profesionalna etika) je proučavanje moralne obveze i zalaganja stručnjaka transakcijske analize da djeluju etično.

1.2. Osnovne pretpostavke
 • Postoji uska veza između etike i prakse[3]: ponašanje može biti etično ili ne, ovisno o tome potiče li ili ne vlastitu i dobrobit drugih.
 • Etika je opći radni okvir koji vodi praktičara[4] u pružanju profesionalne usluge i podupire praksu. Ne odnosi se isključivo na rješavanje teških i problematičnih situacija.
 • Etika prepoznaje vrijednosti koje pomažu ljudima da ostvare svoj potencijal kao ljudska bića. Vrijednosti podupiru etička načela kao smjernice za ostvarenje vrijednosti. Etička načela koja podupiru deontološke norme su smjernice za profesionalnu praksu.
1.3. Pristup Etičkom kodeksu

Etički kodeks UTA-e određuje temeljne vrijednosti. Te vrijednosti predstavljaju okvir za informiranje praktičara TA o njihovom osobnom i profesionalnom ponašanju u svrhu poticanja dobrobiti osoba uključenih u profesionalni odnos, kao i okvir za izradu kriterija za etično i profesionalno ponašanje. Etički kodeks uključuje osnovne vrijednosti i srodna etička načela te ih koristi kao osnovu za kreiranje etične prakse za sva područja specijalizacije.

Deontološke smjernice (smjernice za profesionalnu etiku) nude niz propisanih pravila koja reguliraju ponašanje praktičara radi zaštite prava svakog klijenta[5]. Smjernice su strogo povezane sa nacionalnim pravnim propisima i specifične za različita područja specijalizacije.

Cilj Etičkog kodeksa i deontoloških smjernica je osiguravanje poštivanja ljudskih prava i hrvatskih zakona.

U Etičkom kodeksu primarno se naglašava važnost vrijednosti TA i etičkih načela u stvaranju referentnog okvira za upravljanje različitim situacijama, uključujući i one koje nisu opisane ovim Etičkim kodeksom.

Etički kodeks pruža širi kontekst općih vrijednosti, a ne samo pravila koja označavaju što se smije ili ne smije činiti, uzimajući u obzir vrijednosti i principe koji vode praktičare TA u njihovom radu.

U situacijama koje nisu obuhvaćene ovim Etičkim kodeksom, a mogu se dogoditi, rješavaju se  sukladno vrijednostima i  načelima TA.

1.4. Glavni ciljevi

1.4.1. Povećati svijest i razmišljanja praktičara TA u terminima etike (vrijednosti i načela, te normi i zabrana) kako bi se stvorio referentni okvir za analizu mogućih situacija.

1.4.2. Dati članovima jasan etički okvir s jasnim kriterijima koji će im pomoći u odabiru etičnih stavova te služiti kao obrazac za analizu pojedinih situacija.

1.4.3. Pomoći članovima da razumiju odnos između etičkih principa i općih vrijednosti TA na kojima su utemeljeni kroz primjere kako ne bi došlo do preadaptiranosti skupu pravila.

1.4.4. Pokazati nužnost samorefleksije i zalagati se za vrijednosti i etička načela koja pružaju širu sliku za razliku od skupa propisanih pravila i očekivanih ponašanja.

1.5. Obveze

UTA je članica EATA-e. Ovaj članak napisan je u dva dijela: prvi dio odnosi se na obveze  UTA-e prema EATA-i, a drugi dio na obveze pojedinaca članova UTA-e prema EATA-i.

UTA kao i članovi UTA-e prihvaćaju i obvezuju se poštivati Etički kodeks EATA-e.

1.5.1. Obveze UTA-e prema EATA-i

UTA preuzima i prihvaća Etički kodeks EATA-e i obvezuje se:

 • Napraviti vlastite deontološke smjernice koje se temelje na EATA-im deontološkim smjernicama profesionalne prakse sukladno:
  • Etičkom kodeksu EATA-e
  • Smjernicama profesionalne prakse EATA-e i ITAA-e
  • Hrvatskim pozitivnim propisima
  • Uzimajući u obzir različita područja specijalizacije i kulturološki aspekt.
 • Osigurati da svaki član/ica UTA-e ima pristup i koristi u svojoj praksi:
  • Etički kodeks EATA-e
  • smjernice profesionalne prakse EATA-e i ITAA-e
  • nacionalni deontološki vodič
 • Osigurati rješavanje situacija u kojima se utvrdi da se član/ica udruge ne ponaša sukladno nacionalnim deontološkim smjernicama, Etičkom kodeksu EATA-e i hrvatskim zakonima.

 

1.5.2. Obveze članova UTA-e

Član/ica  UTA-e je preko udruge ujedno i član/ica  EATA-e i prihvaća Etički kodeks EATA-e te se obvezuje da će Etički kodeks EATA-e:

 • Koristiti kao referentni okvir za svoje etično razmišljanje te kao smjernice za rad.
 • Slijediti deontološke smjernice (smjernice profesionalne etike) uzimajući u obzir svoju specifičnu profesiju i pozitivne hrvatske propise

Svaki član odgovoran je za svoje profesionalno ponašanje i svjestan je svoje obveze prema EATA zajednici.

Ukoliko neko ponašanje nije u skladu sa vrijednostima EATA-e i nacionalnim deontološkim smjernicama UTA ga je obvezna istražiti i procijeniti te odrediti sankcije ako je potrebno.

Svaki učitelj-trener TA obvezuje se raspraviti i držati se Etičkog kodeksa UTA-e i EATA-e u svim fazama svog treninga.

 

2. Osnovni etički kodeks

Etika je disciplina koja određuje temeljne vrijednosti kao smjernice za razmišljanje i ponašanje ljudskih bića.

Vrijednosti u egzistencijalnom i filozofskom smislu važne su za svakoga i pridonose svačijoj dobrobiti. Univerzalne su i nadređene kulturnim normama i pojedinačnom shvaćanju.

Etički principi nastaju iz vrijednosti i ukazuju na stavove potrebne da bi te vrijednosti postale dio profesionalne prakse. Zbog njihove prirode etičke principe potrebno je kulturalno prilagoditi (neki se principi drugačije iskazuju u različitim kulturama). Oni vrijede za sve osobe izravno ili neizravno uključene u odnos s praktičarom.

U ovom dijelu određene su i objašnjene specifične vrijednosti i etički principi. Vrijednosti imaju osnovni značaj za adekvatan ljudski razvoj, individualni i socijalni, i stoga se mogu smatrati osnovnim ljudskim pravom. U skladu s tim, vrijednosti opisane u ovom Etičkom kodeksu slažu se s Općom deklaracijom o ljudskim pravima.

Etički principi su opisani u osnovnim crtama. Njih je potrebno koristiti u praksi uzimajući u obzir sve izravno i neizravno uključene osobe. Zbog toga je za svaki princip navedena lista mogućih etičnih ponašanja prema klijentu, samome sebi, edukantima, kolegama i zajednici.

 

2.1. Temeljne vrijednosti

Vrijednosti označavaju ono što je ključno za osobu kako bi promovirala i unaprijedila vlastiti rast i razvoj ali i osobni rast i razvoj drugih. Pozivaju se i nadovezuju na prirodne zakone koji otkrivaju kako se ljudi ponašaju s poštovanjem prema sebi i drugima. Identificirane vrijednosti u nastavku odnose se na ljudska prava i dio su Opće deklaracije o ljudskim pravima.

Ovaj referentni okvir usklađen je s egzistencijalnim i filozofskim stajalištem transakcijske analize. Priloženi popis moguće je proširivati pa ga članovi Udruge transakcijske analize ne bi trebali smatrati konačnim.

Uzevši u obzir cijeli spektar aktivnosti, temeljne vrijednosti su:

 1. Dostojanstvo ljudskih bića

Svako ljudsko biće je vrijedno, neovisno o spolu, socijalnom statusu, religijskom opredjeljenju, etničkom porijeklu, tjelesnom ili psihičkom zdravlju, političkim stavovima, seksualnoj orijentaciji itd.

 1. Pravo na samoodređenje

Svaka osoba je slobodna odlučivati o vlastitoj budućnosti unutar okvira zakona RH, razmotrivši vlastite potrebe i potrebe drugih. Svaka osoba može učiti iz vlastitog iskustva vladanja sobom, uzevši u obzir prirodu svijeta i slobodu drugih.

 1. Zdravlje

Tjelesna i psihička stabilnost je pravo svake osobe te ju je potrebno aktivno štititi.

 1. Sigurnost

Svaka osoba treba imati mogućnost istraživanja i razvoja u okolini koja omogućava osjećaj sigurnosti.

 1. Uzajamnost

Svaka osoba, s obzirom da živi i razvija se u interakciji s drugima, ima utjecaj na dobrobit drugih, te razvija međuovisnost s drugima kako bi izgradila vlastitu sigurnost i sigurnost drugih.

Ove vrijednosti su izravno međusobno povezane i utječu na praktičare TA u njihovom profesionalnom radu.

 

2.2. Temeljni etički principi

Zbog prirode vrijednosti i njihovog značaja u ljudskom životu, te kako bi mogli biti zagarantirani poštovanje i prava svake osobe, nužno je identificirati jasne smjernice za ponašanje izravno povezane s vrijednostima. Etički principi proizlaze iz vrijednosti i njihova namjena je da pokazuju kako djelovati u vlastitoj praksi u svrhu promocije dobrobiti, razvoja i rasta osobe. Oni su propisani i nude kriterije za etično ponašanje.

Koristeći vrijednosti kao početnu točku, moguće je odrediti nekoliko etičkih principa:

 • Poštovanje
 • Osnaženje
 • Zaštita
 • Odgovornost
 • Predanost odnosu

Unutar pomažućih profesija etički principi se moraju odnositi na mnoge ciljne skupine kako bi utjecali na etično ponašanje.

Glavne ciljne skupine su:

 • Klijenti
 • Sam praktičar
 • Edukanti
 • Kolege
 • Zajednica/okolina

TA praktičari će razmotriti sve vrijednosti proizašle iz etičkih principa te koristiti samouvid kako bi odlučili koji će stav zauzeti te kako će se ponašati sa svakom od ranije spomenutih ciljanih skupina. Praktičar će analizirati svaku situaciju, promisliti o utjecaju etičkih principa na vlastitu praksu, uzeti u obzir širok spektar faktora (klijenta, sebe, okolinu itd.) te odabrati najprimjerenija ponašanja.

Nakon kratke definicije spomenutih etičkih principa slijedi popis koji upućuje na važne aspekte svakog pojedinog. Ovo će omogućiti praktičaru da evaluira situaciju i preuzme odgovornost za vlastiti izbor. Prvo, ovo su primjeri dobre prakse razvijeni kao odgovor na pojedini etički princip. Popis daje kriterije koji trebaju biti pretpostavljeni u prakticiranju TA. Svrha ovog popisa je da potakne praktičara na preispitivanje sebe kako bi mogao prenijeti princip u djelovanje. Ovo nije konačan popis, svaki praktičar će naći vlastiti odgovor pročitavši principe za svaku od temeljnih pet skupina. Ovaj proces će omogućiti praktičaru da razjasni razloge svog ponašanja.

 

 1. Poštovanje svake osobe kao čovjeka, neovisno o specifičnim karakteristikama ili obilježjima.
  • Prema klijentima: praktičar će u potpunosti uzeti u obzir individualnu perspektivu svakog pojedinca i učiniti što je moguće kako bi je razumio. Praktičar će pomoći pojedincu da bude usklađen s vlastitom perspektivom. Praktičar će klijentu pružati najbolje moguće usluge. Praktičar će osigurati siguran i profesionalan prostor te će biti svjestan moći i snage koju njegova uloga nosi. Usmjerit će pažnju na kreiranje povjerljive atmosfere, izbjegavajući situacije koje mogu imati izrabljujući učinak prema bilo kome itd.
  • Prema sebi: praktičar će uzeti u obzir vlastitu perspektivu, teškoće i preferencije, konzultirati se s kompetentnim kolegama ili uputiti klijenta istima ukoliko se nađe u situaciji s kojom se nije voljan ili u mogućnosti nositi itd.
  • Prema edukantima: svjestan razine razvoja i učenja edukanata, učitelj će dati primjerenu podršku, pružiti sve potrebne resurse za učenje i biti spreman prilagoditi vlastiti stil poučavanja potrebama edukanata.
  • Prema kolegama: praktičar će održavati svjesnost o profesionalizmu kolega i, kada se pojave određena pitanja ili brige, direktno će se obratiti kolegama. Nakon što čuje odgovor, praktičar će donijeti neovisnu i samostalnu odluku o konkretnoj situaciji.
  • Prema zajednici: praktičar će uzeti u obzir specifičnosti kulture zajednice u kojoj se nalazi i neće pokušavati nametnuti vlastite vrijednosti i sl.

 

 1. Osnaživanje koje naglašava važnost podržavanja i poticanja rasta svake osobe.
  • Prema klijentima: praktičar će u svome radu s biti predan razvoju svjesnosti klijenata o njihovom vlastitom dostojanstvu, odgovornosti, pravima itd.
  • Prema sebi: praktičar će se posvetiti cjeloživotnom obrazovanju u svom području specijalnosti kako bi proširio svoje znanje i pobrinuo se za vlastiti profesionalni i osobni razvoj i sl.
  • Prema specijalizantima: učitelj će sustavno ocjenjivati kompetentnost svojih edukanata te omogućiti rast i razvoj njihovog potencijala i dobrobiti itd.
  • Prema kolegama: praktičar će poštivati doprinos kolega i stvarati prilike za razvoj i širenje profesionalizma dijeleći kompetencije i znanja bez zavisti zbog tuđih otkrića i uspjeha.
  • Prema zajednici: praktičar će promišljati o široj dobrobiti zajednice, jednako kao i dobrobiti pojedinca.

 

 1. Zaštita podrazumijeva brigu o sebi i drugima (kako fizički tako i psihički) imajući na umu jednistvenost i vrijednost svih.
 • Prema klijentima: praktičar će ponuditi prikladne usluge svojim klijentima, pružajući sigurnu radnu okolinu (povjerljivost, fizička sigurnost, informirani pristanak za visokorizične procedure) te imati će na umu i uzimati u obzir eventualne destruktivne sklonosti klijenta. Neće sklapati niti održavati profesionalni ugovor kojeg mogu ugroziti druge aktivnosti ili odnosi. Održavat će povjerljivost čak i kada terapijski odnos završi, ali i informirati će klijenta o situacijama u kojima je povjerljivost nužno prekršiti itd.
 • Prema sebi: praktičar će voditi brigu o vlastitim vrijednostima i procesu učenja i odbiti rad u situacijama koje uključuju konflikt sa samim sobom ili zahtjevaju višu razinu kompetentnosti nego ju praktičar trenutno u mogućnosti pružiti. Brinut će o vlastitoj sigurnosti i odlučiti prekinuti terapijski odnos s klijentom ukoliko doživi neko fizičko ili psihičko stanje kojebi moglo utjecati na praktičarovu učinkovitost i kompetentnost u radu.
 • Prema edukantima: učitelj će ohrabrivati i poticati edukante da prepoznaju vlastite prednosti i ograničenja kako bi zaštitili sebe i klijente od neadekvatnih ili štetnih intervencija. Poticat će edukante da brinu o vlastitom osobnom i profesionalnom rastu, vodeći računa o njihovim osobnim stilovima rada i raspravljajući o osobnim temama ili teškoćama koje utječu na njihovu i tuđu sigurnost.
 • Prema kolegama: praktičar će biti voljan suprotstaviti se pogrdnim izjavama ili postupcima kolega.
 • Prema zajednici: praktičar će klijentima pružati usluge usklađene u potpunosti sa postojećim zakonima RH.

 

 1. Odgovornost podrazumijeva svjesnost o posljedicama vlastitih postupaka u ulozi klijenta, učitelja, terapeuta, supervizora itd.
 • Prema klijentima: praktičar će s klijentom sklopiti jasne i razumljive ugovore i ponašati se na način da klijentu ne učini ništa nažao, posebno kada klijent nije u mogućnosti ili nije voljan funkcionirati autonomno i odgovorno. Ni na koji način neće iskorištavati klijenta ni zloupotrijebiti odnos, niti se ponašati tako da uzrokuje namjernu ili svjesnu štetu klijentu itd.
 • Prema sebi: praktičar će biti svjestan utjecaja vlastite pozicije na klijenta te oprezan u načinu odgovaranja na klijentove potrebe, sve kako bi poticao dobrobit i autonomiju klijenta te spriječio zloupotrebu odnosa.
 • Prema edukantima: učitelj će uzimati u obzir edukantovu potrebu za učenjem te mu osigurati potrebne alate i informacije. Ako edukant nije voljan promijeniti neetičnu situaciju, učitelj će ga s tim suočiti i odlučiti se za daljnji etični tijek postupanja.
 • Prema kolegama: praktičar će prihvatiti odgovornost za suprotstavljanje kolegi ako ima razuman povod vjerovati da kolega postupa neetično, te će, ukoliko s njim ne postigne etično rješenje, kolegu prijaviti nadležnom
 • Prema zajednici: praktičar će smatrati svojom profesionalnom odgovornošću brinuti o psihičkom i fizičkom zdravlju svoje zajednice.

 

 1. Predanost odnosu znači razvoj iskrenog interesa za klijentovu dobrobit.
 • Prema klijentima: praktičar će bit svjestan interpersonalnog svijeta pojedinca (klijentovog referentnog okvira) i vlastitog utjecaja na isti.
 • Prema edukantima/specijalizantima: učitelj će poučavati edukante da obraćaju pažnji i prihvaćaju interpersonalni svijet klijenata.
 • Prema kolegama: praktičar će se uključiti u konferencije i sl. te će dijeliti svoje spoznaje i dati svoj doprinos struci.
 • Prema zajednici: praktičar će biti svjestan i aktivan u životu svoje zajednice.

 

Kako bi donijeli etičnu odluku, praktičari se rukovode etičkim principima koji im omogućuju da procjenjuju različite situacije i odabiru ponašanja u skladu s tim principima. Ipak, moguće je da će se praktičar naći u nekoj situaciji u kojoj neće biti moguće pomiriti sve etičke principe. Bez obzira na poteškoće, od praktičara se očekuje da prouči specifičnu situaciju, sagleda je iz različitih gledišta i preuzme odgovornost za vlastitu odluku.

Sljedeći prikaz (Slika 1) sinteza je temeljnog Etičkog kodeksa. Korištene su 3 različite razine za procjenu situacije u teminima etike:

 1. Prva razina: temeljne vrijednosti – univerzalne i primjenjive za svaku osobu.
 2. Druga razina: etička načela – podložna kulturološkim tumačenjima i podrazumijevaju razlike u različitim zanimanjima.
 3. Treća razina: ciljna skupina – osobe ili situacije koje se uzimaju u obzir u etičnoj praksi.

Slika 1. Sinteza temeljnog Etičkog kodeksa: tri razine analize za etičnu praksu.

3. Od Kodeksa do prakse 

3.1. Uvod

Kao što je prethodno navedeno, ovaj Kodeks namjerava pružiti TA praktičarima referentni okvir kao pomoć pri razmatranju i analiziranju situacije u smislu etike, uzimajući u obzir složenost ljudske situacije. Na taj način praktičari će moći napraviti primjerene i prihvatljive profesionalne izbore, usredotočujući se na vrijednosti i načela, kao i na norme i zabrane. Kodeks naglašava odgovornost praktičara u odlučivanju kako intervenirati u njegovom specifičnom području, tj. psihoterapijskom, savjetodavnom, obrazovnom ili organizacijskom.

Ovaj Kodeks naglašava važnost etičnog stava kojeg je potrebno pokazati kroz etično ponašanje. Namijenjen je široj primjeni u analiziranju situacija u kojima TA praktičar intervenira u svojoj praksi kako bi mogao pridonijeti rastu klijenta u njegovoj zajednici.

Bilo koji član EATA-e (1.5.2) obvezuje se da će koristiti Etički kodeks kao referencu u svojoj profesionalnoj praksi i da će ga integrirati u deontološke smjernice u skladu s nacionalnim zakonima.

Ovaj kratki dio osmišljen je kao poveznica prema etičnoj praksi. Priložen je grafičko-tablični prikaz upotrebljiv u vizualizaciji složenosti koja je potrebna u primjeni Kodeksa u praksi.

Taj sustav za etičku procjenu predstavlja koristan alat svakom TA praktičaru u razvoju vlastitog razmišljanja u terminima etike i preuzimanju odgovornost za odabir odgovarajuće intervencije, kroz pažljivu i složenu analizu i procjenu situacije.

 

3.2. Sustav za etičku procjenu

Sljedeći grafički prikaz (Slika 2.) predstavlja ključne točke opisane u odjeljku II ovog EATA-inog

Etičkog kodeksa. U osnovi je zasnovan na trećoj temeljnoj pretpostavci spomenutoj u odjeljku

1.2 ovog Kodeksa: Etika prepoznaje vrijednosti koje pomažu ljudima da ostvare svoj potencijal kao ljudska bića. Vrijednosti podupiru etička načela kao smjernice za ostvarenje vrijednosti. Etička Načela, koja podupiru deontološke smjernice, smjernice su za profesionalnu praksu.

Slika 2: Mreža za etičku procjenu prema EATA-ovom etičkom kodeksu

Slika 2 prikazuje da temeljne vrijednosti predstavljaju osnovu i temelj za etička načela koja treba primjenjivati u praksi. Strelica od temeljnih vrijednosti do etičkih načela ilustrira potrebu da se najprije procijeni problem tj. situacija u smislu osnovnih vrijednosti. Sljedeći korak je utvrđivanje etičkih načela relevantnih za situaciju uzimajući u obzir područje primjene. Ovaj okvir biti će koristan za usmjeravanje intervencije u samoj praksi.

Donji dio Slike 2 sastoji se od dvodimenzionalne tablice koja naglašava i omogućuje vizualizaciju složenosti etičke procjene. Važno je razmotriti etička načela i različite ciljne skupine uključene u situaciju kako bi se utvrdilo gdje je potrebna posebna pozornost u intervenciji. Praktičari često moraju istovremeno voditi brigu o različitim ciljnim skupinama i načelima.

Prilikom odabira intervencija praktičar mora biti svjestan potencijalnih sukoba koji bi mogli nastati. TA praktičar donijet će svjesnu odluku procjenjujući ciljnu skupinu u određenoj situaciji (sebe, klijente, edukante, kolege, zajednicu) uzimajući u obzir uvjerenja, osjetljivosti, povijest, kulturu i vrijednosti pojedinaca ciljne skupine te utjecaj same odluke na njih.

 

3.3. Zaključak

Donošenje ispravne etične odluke je često težak i ozbiljan proces. Ono proizlazi iz složenog djelovanja TA praktičara, koji u svojoj profesionalnoj praksi postavlja prioritete u značajnim situacijama pažljivim promišljanjem obazirujući se pri tome na temeljne vrijednosti, etička načela i različite ciljne skupine.

Postavke ovog EATA-inog Etičkog kodeksa povećavaju odgovornost praktičara i znatno ih je teže slijediti nego kontrolnu listu normi ili zabrana budući da uzimaju u obzir složenost ljudskog života i posljedično tome važnost razmatranja vrijednosti, namjere, stavova, želja i strahova, zajedno s ponašanjima.

 

Dodatak

Članci Opće deklaracije o ljudskim pravima povezani s osnovnim vrijednostima

Čl. 1: „ Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću te trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva. “

Čl. 2: “Svakome pripadaju sva prava i slobode utvrđene u ovoj Deklaraciji bez razlike bilo koje vrste, kao što je rasa, boja kože, spol, jezik, vjeroispovijed, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno podrijetlo, imovina, rođenje ili drugi status. Nadalje, ne smije se praviti nikakva razlika na osnovu političkog, pravnog ili međunarodnog statusa zemlje ili područja kojemu neka osoba pripada, bilo da je to područje neovisno, pod starateljstvom, ne-samoupravno, ili mu je na neki drugi način ograničen suverenitet. “

Čl. 3: “Svatko ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost.”

Čl. 18: “Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi; to pravo uključuje slobodu promjene vjeroispovijedi ili uvjerenja i slobodu da pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, iskazuje svoju vjeroispovijed ili uvjerenje bogoslužjem, poučavanjem, praktičnim vršenjem i obredima.”

Čl.19: “Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice.“

Čl. 22: “Svatko kao član društva ima pravo na socijalnu sigurnost i ovlašten je, putem državnih napora i međunarodne suradnje te u skladu s organizacijom i mogućnostima svake pojedine države, na ostvarenje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava neophodnih za njegovo dostojanstvo i slobodan razvoj njegove osobnosti. “

Čl. 23: “(1.)Svatko ima pravo na rad, slobodan izbor zaposlenja, pravedne i primjerene uvjete rada i zaštitu od nezaposlenosti.

(2.) Svatko bez ikakve diskriminacije ima pravo na jednaku naknadu za jednak rad.

(3.) Svatko tko radi ima pravo na pravednu i primjerenu naknadu koja njemu i njegovoj obitelji osigurava život dostojan čovjeka i koja se prema potrebi dopunjuje drugim sredstvima socijalne zaštite.

(4.) Svatko ima pravo osnivati i pristupati sindikatima kako bi zaštitio svoje interese.”

Čl. 24:”Svatko ima pravo na odmor i slobodno vrijeme, uključujući razumno ograničenje radnih sati i periodični plaćeni dopust. “

Čl. 25: “(1. )Svatko ima pravo na životni standard koji odgovara zdravlju i dobrobiti njega samoga i njegove obitelji, uključujući prehranu, odjeću, stanovanje, liječničku njegu i potrebne socijalne usluge, kao i pravo na sigurnost u slučaju nezaposlenosti, bolesti, nesposobnosti, udovištva, starosti ili nekog drugog nedostatka sredstava za život u uvjetima koji su izvan njegove kontrole.

(2.) Materinstvu i djetinjstvu pripada posebna skrb i pomoć. Sva djeca, bila ona rođena u ili izvan braka trebaju uživati istu socijalnu zaštitu.“

Čl. 29: “(1.)Svatko ima obveze prema zajednici u kojoj je moguć slobodan i cjelovit razvoj njegove osobnosti.

(2.) U korištenju svojih prava i sloboda svatko može biti podvrgnut samo onim ograničenjima koja su utvrđena zakonom, isključivo radi osiguranja potrebnog priznanja i poštovanja prava i sloboda drugih te radi ispunjenja pravednih zahtjeva morala, javnog reda i općeg blagostanja u demokratskom društvu.

(3.)Ta se prava i slobode ni u kojem slučaju ne smiju koristiti protivno ciljevima i načelima Ujedinjenih naroda. “


[1] Dizionario delle idee, Sansoni, 1977, str. 392.

[2] U striktnom značenju etika je sinonim za moralnost („Ethos“ na grčkom i „Mos“ na latinskom znače običaji i navike) i odnosi se na sposobnost samoispitivanja kako bismo pronašli ispunjenje. Drugim riječima ponašamo se etički kada ispunjavamo svoj potencijal i uzimamo u obzir ispunjenje drugih.

[3] Praksa podrazumijeva profesionalni odnos pružanja pomoći koji se uspostavlja jasnim ugovorom između praktičara i klijenta. Podrazumijeva sva četiri područja specijalizacije: psihoterapijsko, savjetodavno, edukacijsko i organizacijsko područje TA.

[4] Termin praktičar u ovom Kodeksu obuhvaća sve članove/ice UTA koji za razumijevanje i poticanje promjene u pojedinaca, parova i grupa kao model koriste koncepte TA i/ili drugih pravaca.

[5] Klijent je svaki korisnik (pojedinac, grupa ili organizacija) profesionalne usluge člana/ice UTA.