Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14), skupština Udruge transakcijske analize na sjednici održanoj 16.02.2016., donijela je

STATUT UDRUGE TRANSAKCIJSKE ANALIZE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv Udruge transakcijske analize (u daljnjem tekstu: Udruga), skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; predstavljanje i zastupanje; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanka članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu.

Članak 2.

Udruga u smislu odredbi Zakona o udrugama ustrojena je na načelu dobrovoljnosti pristupa građana, sa programom djelatnosti usmjerenih ka proučavanju, razvijanju i primjeni naučne teorije o ljudskom komuniciranju, razvoju i funkcioniranju ličnosti, o međuljudskim odnosima, razvoju i obrascima zdravog i neprilagođenog ponašanja u pojedinaca, parova, obitelji i grupa.

Članak 3.

Naziv udruge glasi: Udruga transakcijske analize.
Skraćeni naziv udruge glasi: UTA.
Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Croatian Association for Transactional Analysis.

Članak 4.

Udruga djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.
Sjedište Udruge je u Zagrebu.
Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Predsjednik/ca Udruge.

II. ZNAK UDRUGE

Članak 5.

Udruga ima svoj znak.
Znak se sastoji od tri okomito postavljena kruga koja se dodiruju, a simbolizira obitelj.

III. PEČAT UDRUGE

Članak 6.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 3 cm, na kojem je upisan tekst: „Udruga transakcijske analize“, a u sredini pečata je znak Udruge.
Pravo korištenja pečata udruge ima Predsjednik Udruge i drugi članovi udruge koje on pismeno ovlasti.

Članak 7.

Udruga ima svojstvo pravne osobe i registrirana je kod nadležnog tijela državne uprave.

IV. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Članak 8.

U pravnom prometu s trećim osobama Udrugu predstavljaju i zastupaju Predsjednik/ca, Podpredsjednik/ca i Tajnik/ca Udruge.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

V. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 9.

Ciljevi Udruge su proučavanje, razvijanje i primjena teorije transakcijske analize u međuljudskim odnosima, komunikaciji, razvoju i obrascima zdravog i neprilagođenog ponašanja kod pojedinaca, parova, obitelji i grupa.

Djelatnosti Udruge su:

 • poticanje razvitka transakcijske analize kao znanosti o komunikaciji i njezine odgovarajuće primjene u praksi,
 • ustrojavanje i poticanje stalnog usavršavanja kroz stručne seminare i druge oblike edukacije stručnjaka raznih zanimanja koji mogu u svom radu primjenjivati znanja, tehnike i metode transakcijske analize, u cilju primarne prevencije, unapređenja mentalnog zdravlja građana, rasta i razvoja pojedinaca, parova, obitelji i organizacija,
 • davanje informacija, uputa i savjeta, te ustrojavanje i provođenje radionica u cilju unapređivanja komunikacije i osobnog funkcioniranja za djecu i mlade u dobi od 3 do 18 godina (predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast)
 • provođenje TAPACY projekta i njegovih shema: TAPACY-Nagrada za učenje TA za djecu i mlade, TAPATE-Nagrada za učenje TA za učitelje i edukatore, TAPACP-Nagrada za učenje TA za roditelje i skrbnike TAPAHA-Nagrada za učenje TA za pomoćnike u nastavi i asistente
 • suradnja sa znanstvenim, stručnim i drugim institucijama, udrugama i tijelima u republici Hrvatskoj i inozemstvu,
 • zastupanje profesionalnih interesa verificiranih transakcijskih analitičara koji to postaju nakon specijalističke izobrazbe unutar Udruge, polaznike TA edukacija, europskih organizacija (EATA, EAP i IDTA), svjetske organizacije transakcijske analize (ITAA) i krovne psihoterapijske organizacije (SPUH)
 • skrb o poštivanju profesionalnih i etičkih načela transakcijskih analitičara,
 • poticanje i pomoć u objavljivanju znanstvenih i stručnih publikacija i radova.
Djelovanje udruge temelji se na načelu neprofitnosti, što znači da se udruga ne osniva sa svrhom stjecanja dobiti.

Članak 10.

Područje djelovanja udruge sukladno ciljevima je obrazovanje, znanost i istraživanje.

Članak 11.

Rad Udruge i njezinih tijela je javan.

Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

 • izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
 • javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
 • javnim priopćavanjem,
 • organiziranjem posebnih događanja,
 • na druge odgovarajuće načine.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Udruga može izdavati svoje glasilo, periodične publikacije, biltene, plakate i sl. u skladu s propisima.

VI. ČLANSTVO UDRUGE

Članak 12.

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.

Fizička osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge podnosi pismeni zahtjev Predsjedništvu. Odluku o primanju člana/ice udruge po pisanom zahtjevu potencijalnog/e člana/ice donosi Predsjedništvo Udruge.

Članom Udruge se postaje danom uplate članarine, te upisom u Registar članova.
Osoba koja želi postati član Udruge mora uputiti:

 • pismeni zahtjev za primitak u članstvo Predsjedništvu Udruge
 • sprave kojima dokazuje da udovoljava uvjetima za primitak u članstvo iz članka 11. ovog Statuta.
Osoba čiji je primitak u članstvo odbijen može podnijeti novi zahtjev za članstvo po proteku roka od godine dana od kada joj je obrazložena odluka kojom se odbija njen primitak u članstvo Udruge.

Članak 13.

Udruga vodi Registar svojih članova. Registar članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, elektroničkoj adresi člana Udruge, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Registar članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Registar članova vodi Tajnik Udruge.

Članak 14.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

 • plaćati članarinu,
 • aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge,
 • birati i biti birani u tijela upravljana Udrugom,
 • biti informirani o aktivnostima Udruge,
 • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti Udruge,
 • poštivati odredbe zakona i ovog Statuta,
 • promicati načela i ciljeve udruge utvrđene ovim Statutom,
 • čuvati i podizati ugleda Udruge,
 • izvršavati preuzete obveza,
 • poštivati odluke tijela Udruge,
 • čuvati materijalna dobara Udruge,
 • pridržavati se Etičkog kodeksa.

Članak 15.

Svi članovi Udruge dužni su plaćati godišnju članarinu u visini koju odredi Skupština Udruge.

Članak 16.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja Udruge
 • istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva Predsjedništvu usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred Predsjedništvom, danom davanja izjave
 • isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti, zbog neizvršavanja preuzetih obveza, te zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu smrću člana.

 • Odluku o isključenju iz članstva donosi Predsjedništvo nakon provedenog stegovnog postupka. Isključeni član može podnijeti žalbu, u pismenom obliku, Skupštini Udruge u roku od 15 dana d dana donošenja odluke o isključenju.

  Skupština je dužna razmotriti žalbu u roku od 30 dana od dana primitka.

  VII. TIJELA UDRUGE

  Članak 17.

  Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

  Tijela Udruge su:
  1) Skupština Udruge,
  2) Predsjedništvo Udruge,
  3) Predsjednik Udruge,
  4) Podpredsjednik Udruge,
  5) Tajnik Udruge.

  SKUPŠTINA UDRUGE

  Članak 18.

  Skupština Udruge najviši je oblik upravljanja Udrugom.
  Skupštinu čine svi članovi Udruge s jednakim pravom glasa.
  Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje, a izborna svake četiri godine.

  Članak 19.

  Sjednicu skupštine Udruge saziva Predsjedništvo Udruge.
  Skupština se saziva pismenim pozivom članovima UTA-e najmanje trideset dana prije održavanja Skupštine.
  Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
  U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga prije isteka mandata tijelima udruge.

  Članak 20.

  Skupština može odlučivati ako je prisutna većina članova Udruge.
  Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova Udruge.

  Članak 21.

  Skupština Udruge ima sljedeća prava i obveze:

  • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
  • donosi program rada Udruge,
  • bira i razrješava Predsjednika, Podpredsjednika i tajnika Udruge,
  • bira i razrješava likvidatora,
  • odlučuje o udruživanju u srodne domaće i međunarodne udruge, saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
  • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
  • usvaja godišnje financijsko izvješće,
  • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,
  • odlučuje o prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
  • donosi odluku o statusnim promjenama,
  • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

  PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE

  Članak 22.

  Predsjedništvo Udruge čine predsjednik, podpredsjednik i tajnik.
  Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine.
  Predsjedništvo je rukovodno tijelo Udruge koje između sjednica Skupštine operativno provodi odluke Skupštine i vodi poslovanje Udruge.

  Predsjedništvo:

  - saziva Skupštinu Udruge;
  - utvrđuje prijedlog Statuta Udruge i predlaže plan rada i financijski plan Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
  - utvrđuje prijedlog Programa rada;
  - brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge;
  - pravlja imovinom Udruge;
  - podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge;
  - menuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
  - obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

  Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Udruge.
  Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva.
  Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini.
  Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

  PREDSJEDNIK UDRUGE

  Članak 23.

  Predsjednika/cu Udruge bira Skupština Udruge na 4 godine. Ista osoba može dva puta puta biti birana za Predsjednika/cu Udruge, uz minimalno jednu stanku nakon posljednjeg mandata.

  Za svoj rad Predsjednik/ca Udruge je odgovoran Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

  Predsjednik:

  - predstavlja i zastupa Udrugu,
  - pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva

  Udruge;

  - brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,
  - rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva,
  - podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini,
  - odgovorno je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
  - sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge
  - dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga.

  PODPREDSJEDNIK UDRUGE

  Članak 24.

  Podpredsjednik/ca Udruge predstavlja i zastupa Udrugu.
  U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika/ce Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga Podpredsjednik/ca Udruge.
  Podpredsjednika/cu Udruge bira Skupština Udruge na 4 godine. Ista osoba može dva puta puta biti birana za Podpredsjednika/cu Udruge, uz minimalno jednu stanku nakon posljednjeg mandata.

  TAJNIK UDRUGE

  Članak 25.

  Tajnik/ca Udruge predstavlja i zastupa Udrugu.
  Tajnik/ca obavlja operativne i administrativno-tehničke poslove u Udruzi.
  Tajnik/ca Udruge obavlja opće i pravne poslove za Udrugu.
  Tajnik/ca obavlja i druge poslove predviđene Statutom, općim aktima kao i poslove koje su mu stavili u zadatak Skupština te predsjednik/ca i Podpredsjednik/ca Udruge.

  Članak 27.

  Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.
  Likvidatora bira Skupština Udruge.

  VIII. NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM UDRUGE

  Članak 28.

  Za svoj rad i djelovanje te ostvarivanje ciljeva, programa i zadataka Udruga pribavlja novčana sredstva od članarine, donacija, poklona, dobrovoljnih priloga članova/ica i građana/ki, financiranjem iz državnog proračuna i/ili proračuna regionalne i lokalne samouprave te iz drugih zakonski dopuštenih izvora i koristi ih za ostvarivanje svojih ciljeva, a o njihovoj raspodjeli odlučuje Predsjedništvo.

  Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu koju odobrava Predsjedništvo na temelju priloženih računa.

  Odluku o visini i načinu prikupljanja članarine donosi Predsjedništvo.

  Članak 29.

  Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa zakonom, a na osnovi financijskog plana koji se donosi za svaku kalendarsku godinu. Naredbodavac/ka za izvršenje financijskog plana je Predsjednik/ca Udruge.

  Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

  Članak 30.

  Dokumente o raspolaganju imovinom Udruge koji se odnose na rukovanje novčanim i drugim materijalnim sredstvima i pravima potpisuju osobe koje su te dokumente sastavile uz supotpis osobe ovlaštene za potpisivanje, kontrolu i likvidiranje takvog dokumenta.

  Predsjednik/ca, i dva/ije člana/ice Predsjedništva koje odredi Skupština, ovlaštene su osobe za potpisivanje financijskih dokumenata u okviru danih im ovlasti.

  Članak 31.

  Za sve svoje obaveze Udruga odgovara svojom cijelom imovinom u skladu sa zakonom. Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

  Članak 32.

  Ako Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jedanput godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvjestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

  Sredstva prikupljena sukladno st.1. Udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

  IX. OPĆI AKTI

  Članak 33.

  Opći akti Udruge su Statut, Etički kodeks, odluke, te drugi akti kojia se uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti Udruge.

  Članak 34.

  U Udruzi se donose ovi opći akti:

  • Statut,
  • Etički kodeks,
  • Drugi opći akti koje Udruga treba donijeti prema odredbama posebnih zakona, drugih propisa ili ovog Statuta.

  Članak 35.

  Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti.

  Članak 36.

  Doneseni opći akt (Statut, Etički kodeks) objavljuje se na mrežnoj stranici Udruge i stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a u izuzetnim slučajevima danom objavljivanja, o čemu odlučuje donositelj akta.

  Stupanje na snagu općeg akta iz st. 1. Ovoga članka, utvrđuje se posebnom bilješkom na svakom općem aktu, koju potpisuje Predsjednik Udruge.

  Statut, Pravilnik i Etički kodeks potpisuje Predsjednik.

  Članak 37.

  Primjerak općeg akta pravilno potpisan, u smislu čl.46. s pečatom Udruge, pohranjuje se u posebnoj dokumentaciji općih akata.

  Članak 38.

  Opći akti, a osobito oni koji uređuju prava, obveze i odgovornosti članova Udruge, moraju biti dostupni članovima Udruge.

  X. OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA

  Članak 39.

  Obavljanje pojedinih stručnih, financijskih, knjigovodstvenih, pravnih i drugih poslova koji su povremeni ili privremeni, a koji se ne mogu na zadovoljavajući način obavljati u okviru Udruge, Predsjednik/ca Udruge može povjeriti trgovačkom društvu, obrtu ili drugoj kvalificiranoj pravnoj ili fizičkoj osobi, te njihovo izvršenje osigurati ugovorom o djelu, autorskim ili drugim ugovorom.

  Izviješće o ugovorima, radu i troškovima za povjereno obavljanje stručnih poslova Predsjednik/ca je dužan/na podnijeti Skupštini Udruge na prvoj slijedećoj sjednici od donošenja odluke o povjeravanju obavljanja poslova, te na redovitim godišnjim sjednicama.

  XI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

  Članak 40.

  Udruga prestaje s radom kad o tome odluči Skupština ili se ispune druge zakonske pretpostavke za prestanak rada Udruge.

  U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

  XII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR IMOVINOM

  Članak 41.

  Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Udruzi i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Udruge, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Arbitražnog vijeća.

  Spor ili sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

  U slučaju sporova ili sukoba interesa, Skupština Udruge na svojoj idućoj sjednici imenuje Arbitražno vijeće u sastavu od tri redovna člana udruge s mandatom do razriješenja predmeta. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

  Član Udruge o čijem sporu ili sukobu interesa odlučuje Arbitražno vijeće ima pravo žalbe na prvom slijedećem sazivu Skupštine i odluka Skupštine je konačna.

  Ako se spor ili sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor ili sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

  XIII. ZAVRŠNE ODREDBEUNUTAR IMOVINOM

  Članak 42.

  Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština, a po njenom općem ili posebnom ovlaštenju Predsjednik/ca.

  Članak 43.

  Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja na Skupštini Udruge.
  U Zagrebu, 16.02.2016. godine

  Predsjednica Udruge
  Vanda Kos Jerković

  Udruga UTA koristi kolačiće (eng. Cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i analize. Korištenjem naše stranice slažete se s politikom kolačića.