Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 21. Statuta Udruge transakcijske analize od 16. veljače 2016., skupština Udruge transakcijske analize na sjednici održanoj 26. veljače 2021., donijela je

 

STATUT

UDRUGE TRANSAKCIJSKE ANALIZE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv Udruge transakcijske analize (u daljnjem tekstu: Udruga), skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; predstavljanje i zastupanje; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanka članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; imenovanje i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu.

Članak 2.

Udruga u smislu odredbi Zakona o udrugama ustrojena je na načelu dobrovoljnosti pristupa građana, sa programom djelatnosti usmjerenih ka proučavanju, razvijanju i primjeni znanstvene teorije o ljudskom komuniciranju, razvoju i funkcioniranju ličnosti, o međuljudskim odnosima, razvoju i obrascima zdravog i neprilagođenog ponašanja u pojedinaca, parova, obitelji i grupa.

Članak 3.

Naziv udruge glasi: Udruga transakcijske analize.

Skraćeni naziv udruge glasi: UTA.

Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Croatian Association for Transactional Analysis.

Članak 4.

Udruga djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Predsjednik/ca Udruge.

II. ZNAK UDRUGE

Članak 5.

Udruga ima svoj znak.

Znak se sastoji od tri okomito postavljena kruga koja se dodiruju, a simbolizira obitelj.

III. PEČAT UDRUGE

Članak 6.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 3 cm, na kojem je upisan tekst: „Udruga transakcijske analize“, a u sredini pečata je znak Udruge.

Pravo korištenja pečata Udruge ima Predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on pisano ovlasti.

Članak 7.

Udruga ima svojstvo pravne osobe i registrirana je kod nadležnog tijela državne uprave.

IV. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Članak 8.

U pravnom prometu s trećim osobama Udrugu predstavljaju i zastupaju Predsjednik/ca, Podpredsjednik/ca i Tajnik/ca Udruge.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

V. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 9.

Ciljevi Udruge su proučavanje, razvijanje i primjena teorije transakcijske analize u međuljudskim odnosima, komunikaciji, razvoju i obrascima zdravog i neprilagođenog ponašanja kod pojedinaca, parova, obitelji i grupa.

Djelatnosti Udruge su:

 • poticanje razvitka transakcijske analize kao znanosti o komunikaciji, razvoju i funkcioniranju ličnosti i njezine odgovarajuće primjene u praksi,
 • ustrojavanje i poticanje stalnog usavršavanja kroz stručne seminare i druge oblike edukacije stručnjaka raznih zanimanja koji mogu u svom radu primjenjivati znanja, tehnike i metode transakcijske analize, u cilju primarne prevencije, unapređenja mentalnog zdravlja građana, rasta i razvoja pojedinaca, parova, obitelji i organizacija,
 • davanje informacija, uputa i savjeta, te ustrojavanje i provođenje radionica u cilju unapređivanja komunikacije i osobnog funkcioniranja za djecu i mlade u dobi od 3 do 18 godina (predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast)
 • provođenje TAPACY projekta i njegovih shema: TAPACY-Nagrada za učenje TA za djecu i mlade, TAPATE-Nagrada za učenje TA za učitelje i edukatore, TAPACP-Nagrada za učenje TA za roditelje i skrbnike TAPAHA-Nagrada za učenje TA za pomoćnike u nastavi i asistente
 • izdavanje certifikata
 • suradnja sa znanstvenim, stručnim i drugim institucijama, udrugama i tijelima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
 • skrb o poštivanju profesionalnih i etičkih načela transakcijskih analitičara,
 • poticanje i pomoć u objavljivanju znanstvenih i stručnih publikacija i radova.

Djelovanje udruge temelji se na načelu neprofitnosti, što znači da se udruga ne osniva sa svrhom stjecanja dobiti.

Članak 10.

Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je obrazovanje, znanost i istraživanje.

Članak 11.

Rad Udruge i njezinih tijela je javan.

Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

 • izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
 • javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
 • javnim priopćavanjem,
 • organiziranjem posebnih događanja,
 • na druge odgovarajuće načine.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Udruga može izdavati svoje glasilo, periodične publikacije, biltene, plakate i sl. u skladu s propisima.

VI. ČLANSTVO UDRUGE

Članak 12.

Članom udruge može postati poslovno sposobna fizička osoba koja je: u edukaciji iz TA, specijalizant TA, kandidat za ispit (pod ugovorom) ili ima neki certifikat od strane EATAe što je spremna dokazati uvidom u isti.

Fizička osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge podnosi pisani zahtjev Predsjedništvu. Odluku o primanju člana/ice udruge po pisanom zahtjevu potencijalnog/e člana/ice donosi Predsjedništvo Udruge.

Isprave kojima dokazuje da udovoljava uvjetima za primitak u članstvo iz stavka 1.  ovog članka:

 • potvrda od učitelja da je u edukaciji
 • certifikat specijalizanta
 • certifikat izdan od strane EATA
 • ugovor potpisan s mentorom

Članom Udruge se postaje danom uplate članarine, te upisom u Registar članova za što je obavezno ispuniti i poslati prijavnicu s traženim podacima za upis u registar a sve prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR-u). Ukoliko osoba nije poslala pristupnicu neće se smatrati članom udruge.

Osoba čiji je primitak u članstvo odbijen može podnijeti novi zahtjev za članstvo po proteku roka od godine dana od kada joj je obrazložena odluka kojom se odbija njen primitak u članstvo Udruge.

Članak 13.

Udruga vodi Registar svojih članova. Registar članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, elektroničkoj adresi člana Udruge, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Registar članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Registar članova vodi Tajnik Udruge.

Članak 14.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

 • plaćati članarinu,
 • poštivati odredbe zakona, Statuta i drugih akata udruge
 • aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge,
 • birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom,
 • biti informirani o aktivnostima Udruge,
 • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti Udruge,
 • poštivati odredbe zakona i ovog Statuta,
 • promicati načela i ciljeve Udruge utvrđene ovim Statutom,
 • čuvati i podizati ugled Udruge,
 • izvršavati preuzete obveze,
 • poštivati odluke tijela Udruge,
 • čuvati materijalna dobara Udruge,
 • pridržavati se Etičkog kodeksa EATA-e kojeg je Udruga, kao članica EATA-e, potpisnik

Članak 15.

Svi članovi Udruge dužni su plaćati godišnju članarinu u visini koju odredi Skupština Udruge.

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja Udruge
 • istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva Predsjedništvu
 • usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred Predsjedništvom, danom davanja izjave
 • isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti, zbog neizvršavanja preuzetih obveza, te zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu
 • smrću člana.

Odluku o isključenju iz članstva donosi Predsjedništvo nakon provedenog stegovnog postupka. Isključeni član može podnijeti žalbu, u pisanom obliku, Skupštini Udruge u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o isključenju.

Skupština je dužna razmotriti žalbu u roku od 30 dana od dana primitka.

VII. TIJELA UDRUGE

Članak 17.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Tijela Udruge su:

 • Skupština Udruge,
 • Predsjedništvo Udruge,
 • Predsjednik Udruge,
 • Podpredsjednik Udruge,
 • Tajnik Udruge.

 

SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 18.

Skupština Udruge najviši je oblik upravljanja Udrugom.

Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi Udruge s jednakim pravom glasa.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje, a izborna svake četiri godine.

Članak 19.

Sjednicu skupštine Udruge saziva Predsjedništvo Udruge.

Skupština se saziva pisanim pozivom članovima Udruge najmanje osam dana prije održavanja Skupštine.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva predlagatelja, sazvat će je

predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Skupština se može održati elektroničkim putem.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga prije isteka mandata tijelima udruge ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u registar članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 20.

Skupština odlučuje i donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine Udruge.

Članak 21.

Skupština Udruge:

 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • donosi program rada Udruge,
 • bira i razrješava Predsjednika, Podpredsjednika i Tajnika Udruge,
 • imenuje i opoziva likvidatora,
 • odlučuje o udruživanju u srodne domaće i međunarodne udruge, saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,
 • odlučuje o prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
 • donosi odluku o statutnim promjenama,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE

Članak 22.

            Predsjedništvo Udruge čine predsjednik, podpredsjednik i tajnik.

Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine.

Predsjedništvo je rukovodno tijelo Udruge koje između sjednica Skupštine operativno provodi odluke Skupštine i vodi poslovanje Udruge.

Predsjedništvo:

 • saziva Skupštinu Udruge;
 • utvrđuje prijedlog Statuta Udruge i predlaže plan rada i financijski plan Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje prijedlog Programa rada;
 • brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge;
 • upravlja imovinom Udruge;
 • podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge;
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Udruge.

Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva.

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini.

Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 23.

Predsjednika/cu Udruge bira Skupština Udruge na 4 godine. Ista osoba može dva puta uzastopno biti birana za Predsjednika/cu Udruge. Može i više uz stanku od godinu dana nakon dva uzastopna mandata.

Za svoj rad Predsjednik/ca Udruge je odgovoran Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Predsjednik/ca:

 • predstavlja i zastupa Udrugu,
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Udruge;
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,
 • rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva,
 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini,
 • odgovoran/a za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga.

 

PODPREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 24.

Podpredsjednik/ca Udruge predstavlja i zastupa Udrugu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika/ce Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga Podpredsjednik/ca Udruge.

Podpredsjednika/cu Udruge bira Skupština Udruge na 4 godine. Ista osoba može dva puta uzastopno biti birana za Podpredsjednika/cu Udruge. Može i više uz stanku od godinu dana nakon dva uzastopna mandata.

 

TAJNIK UDRUGE

Članak 25.

Tajnik/ca Udruge predstavlja i zastupa Udrugu.

Tajnik/ca obavlja operativne i administrativno-tehničke poslove u Udruzi.

Tajnik/ca Udruge obavlja opće i pravne poslove za Udrugu.

Tajnik/ca obavlja i druge poslove predviđene Statutom, općim aktima kao i poslove koje su mu stavili u zadatak Skupština te predsjednik/ca i Podpredsjednik/ca Udruge.

Tajnika/cu Udruge bira Skupština Udruge na 4 godine. Ista osoba može dva puta uzastopno biti birana za Tajnika/cu Udruge. Može i više uz stanku od godinu dana nakon dva uzastopna mandata.

Članak 26.

Predsjednik/ca, Podpredsjednik/ca i Tajnik/ca Udruge mogu biti opozvani prije isteka mandata, ako postupaju suprotno Statutu i ako to traži najmanje 10% članova Udruge.

Odluku o opozivu donosi Skupština.

                                                         Članak 27.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

Likvidatora imenuje i opoziva Skupština Udruge.

VIII. NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM UDRUGE

Članak 28.

Za svoj rad i djelovanje te ostvarivanje ciljeva, programa i zadataka Udruga pribavlja novčana sredstva od članarine, donacija, poklona, dobrovoljnih priloga članova/ica i građana/ki, financiranjem iz državnog proračuna i/ili proračuna regionalne i lokalne samouprave te iz drugih zakonski dopuštenih izvora i koristi ih za ostvarivanje svojih ciljeva, a o njihovoj raspodjeli odlučuje Predsjedništvo.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu koju odobrava Predsjedništvo na temelju priloženih računa.

Odluku o visini i načinu prikupljanja članarine donosi Predsjedništvo.

Članak 29.

Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa zakonom, a na osnovi financijskog plana koji se donosi za svaku kalendarsku godinu. Naredbodavac/ka za izvršenje financijskog plana je Predsjednik/ca Udruge.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 30.

Dokumente o raspolaganju imovinom Udruge koji se odnose na rukovanje novčanim i drugim materijalnim sredstvima i pravima potpisuju osobe koje su te dokumente sastavile uz supotpis osobe ovlaštene za potpisivanje, kontrolu i likvidiranje takvog dokumenta.

Predsjednik/ca, i dva/ije člana/ice Predsjedništva koje odredi Skupština, ovlaštene su osobe za potpisivanje financijskih dokumenata u okviru danih im ovlasti.

Članak 31.

Za sve svoje obaveze Udruga odgovara svojom cijelom imovinom u skladu sa zakonom. Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Članak 32.

Ako Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jedanput godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvjestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

Sredstva prikupljena sukladno stavku 1. ovog članka Udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

IX. OPĆI AKTI

Članak 33.

Opći akti Udruge su Statut, Etički kodeks EATA-e kojeg je Udruga potpisnik, odluke, te drugi akti kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti Udruge.

Članak 34.

U Udruzi se donose ovi opći akti:

 • Statut,
 • Drugi opći akti koje Udruga treba donijeti prema odredbama posebnih zakona, drugih propisa ili ovog Statuta.
 • Prihvaća se etički kodeks EATA-e

Članak 35.

Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti.

Članak 36.

Opći akti, a osobito oni koji uređuju prava, obveze i odgovornosti članova Udruge, moraju biti dostupni članovima Udruge, objavljuju se na mrežnoj stranici Udruge te stupaju na snagu osmoga dana od dana objave, a u izuzetnim slučajevima danom objavljivanja, o čemu odlučuje donositelj akta.

X. OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA

Članak 37.

Obavljanje pojedinih stručnih, financijskih, knjigovodstvenih, pravnih i drugih poslova koji su povremeni ili privremeni, a koji se ne mogu na zadovoljavajući način obavljati u okviru Udruge, Predsjednik/ca Udruge može povjeriti trgovačkom društvu, obrtu ili drugoj kvalificiranoj pravnoj ili fizičkoj osobi, te njihovo izvršenje osigurati ugovorom o djelu, autorskim ili drugim ugovorom.

Izviješće o ugovorima, radu i troškovima za povjereno obavljanje stručnih poslova Predsjednik/ca je dužan/na podnijeti Skupštini Udruge na prvoj slijedećoj sjednici od donošenja odluke o povjeravanju obavljanja poslova, te na redovitim godišnjim sjednicama.

XI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 38.

Udruga prestaje s radom kad o tome odluči Skupština ili se ispune druge zakonske pretpostavke za prestanak rada Udruge.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

XII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 39.

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Udruzi i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Udruge, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Arbitražnog vijeća.

Spor ili sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

U slučaju sporova ili sukoba interesa, Skupština Udruge na svojoj idućoj sjednici imenuje Arbitražno vijeće u sastavu od tri redovna člana udruge s mandatom do razriješenja predmeta. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Član Udruge o čijem sporu ili sukobu interesa odlučuje Arbitražno vijeće ima pravo žalbe na prvom slijedećem sazivu Skupštine i odluka Skupštine je konačna.

Ako se spor ili sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor ili sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština, a po njenom općem ili posebnom ovlaštenju Predsjednik/ca.

Članak 41.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja na Skupštini Udruge.

 

U Zagrebu, 26. veljače 2021. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udruga UTA koristi kolačiće (eng. Cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i analize. Korištenjem naše stranice slažete se s politikom kolačića.